Om foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Forever Dancing

§ 1 NAVN:
Foreningens navn er FOREVER DANCING og har hjemsted i Mariagerfjord kommune.

§ 2 FORMÅL:
Foreningens formål er - gennem fællesskab, samvær og aktiviteter - at forbedre medlemmernes kendskab til og interesse for linedance, og medvirke til at skabe et godt kammeratskab og sammenhold blandt medlemmerne.
Foreningens aktiviteter foregår løbende over året.

§ 3 MEDLEMSFORHOLD:
Som medlem kan optages enhver, der vil følge foreningens vedtægter.
Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der modarbejder foreningen og dens formål.

§ 4 KONTINGENT:
Kontingent, opkrævningsform og tidspunkt, fastsættes af bestyrelsen, som også sørger for registrering af medlemmerne.
Har et medlem ikke betalt sin kontingent senest 1 måned efter forfald, udelukkes det fra at deltage i foreningens aktiviteter, indtil restancen er betalt.

§ 5 VALG AF BESTYRELSEN:
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.
I det tilfælde, at der ikke kan vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, kan der vælges et forretningsudvalg bestående af formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og suppleanter vælges for et år ad gangen.
I ulige år er et lige antal medlemmer på valg.
I lige år er et ulige antal medlemmer på valg.
Ved første ordinære generalforsamling er 2 medlemmer på valg (efter lodtrækning).
Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret, hver person har en stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Foreningen tegnes af formanden, og ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af kassereren.

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på Facebook, Fjordavisen.nu ophængning af Flyer’s og på www.ForeverDancing.dk.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før på email, mail@foreverdancing.dk


DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 8 REGNSKAB:
Foreningens regnskab føres af kassereren, og regnskabsåret er kalenderåret.
Foreningens kontant formue skal være placeret i lokalt pengeinstitut.
Overskud ved foreningens virksomhed, kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt til aktiviteter i henhold til foreningens formål.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, og forelægges efterfølgende på den årlige generalforsamling.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når disse er indkommet som forslag og bekendtgjort i dagsorden.
For godkendelse af vedtægtsændring, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for.

§ 10 FORENINGENS OPLØSNING:
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de givne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.
Mulige aktiver tilfalder et alment nyttigt formål i Mariagerfjord kommune, der bestemmes på den sidste afholdte generalforsamling.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

Hobro den 9. februar 2011.
Forever Dancing